Vihreitä tekoja vuosilta 2015-2016

Vihreitä tekoja vuosilta 2015-2016

Vuonna 2016 tapahtui paljon. Vuoteen sisältyvät hallituksen laajat leikkaukset peruspalveluihin, sote-uudistuksen valmistelu, VR:n heikennykset junaliikenteeseen,  Vuohimäen louhimosuunnitelmat sekä turvapaikanhakijoiden asettuminen Kirkkonummelle. Kirkkonummen Vihreät ovat muutoksissa olleet puolustamassa kunnassamme peruspalveluita, päivähoitoa ja koulutusta, joukkoliikennettä, asukkaiden oikeutta terveeseen elinympäristöön ja sotaa pakenevien ihmisarvoista kohtelua ja kotoutumista.

Samaan aikaan olemme katsoneet tulevaisuuteen. Olemme etsineet ja ehdottaneet kestäviä asumisen vaihtoehtoja, edistäneet luonnonsuojelua, joista esimerkkeinä Porkkalan kansallispuiston kehittäminen. Lasten ja nuorten hyvinvointia on viety eteenpäin pitkäjänteisesti etenkin Lapsiystävällinen kunta -hankkeen puitteissa. Kestävistä liikenteen ratkaisuista kiinnitimme huomiota etenkin pyöräilyyn. Vuoden huipensi aloite Kirkkonummen liittymiseksi hiilineutraalien kuntien verkostoon.

Vihreitä valtuutettuja on tällä hetkellä 7 Kirkkonummen 51 valtuutetun joukosta. Teemme yhteistyötä poliittisten ryhmien, Vihreiden vaikuttajien sekä kansalaisjärjestöjen kanssa. Kaikkien valtuutettujen, varavaltuutettujen sekä lautakuntien jäsenten tiedot ja taidot tulevat poliittisessa työssä käyttöön!

Tulevissa kuntavaaleissa Vihreiden painoarvon kasvattaminen on ykköstavoite. Tule mukaan ehdokkaaksi viemään yhteistä tavoitetta eteenpäin!

Nostamme tähän muutamia teemoja, joiden puolesta olemme toimineet. Lisäksi listasimme valtuustokysymykset, valtuustoaloitteet ja talosarviokäsittelyihin liittyvät teemamme vuosilta 2015-2016.

Teemat

1. Ympäristö

Vuohimäen louhimohankkeet

Vuoden 2016 suurin ympäristöuhka Kirkkonummella on ollut Vuohimäen louhimohankkeet. Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi keväällä luvat kolmelle suurelle louhimolle äänestyksen jälkeen. Vihreiden Emmi Wehka-aho teki luvista useita esityksiä, joissa ehdotettiin lupien myöntämättä jättämistä sekä rajauksia alueisiin ja toiminta-aikoihin. Vihreiden Minna Hakapään esityksestä Vuohimäkeä koskevista lausunnoista saatiin kunnanhallituksen päätös, jossa kyseenalaistetaan louhimoiden sijoittaminen alueelle. Antti Kilapan ym. valtuustoaloitte asuntomessuista alueen läheisyydessä nosti keskusteluun alueen potentiaalin merellisenä asuinalueena lähellä Kantvikia.

Lisää louhimohankkeista voi lukea aiheesta koostamaltamme sivulta:
Vuohimäen louhimohankkeet 2016

Eerikinkartanon pähkinälehdon suojelu

Eerikinkartanon suojeluarvoiltaan merkittävä pähkinäpensasalue löytyi kunnan metsänhoitotöiden suunnittelun yhteydessä. Eerikinkartanon johtokunta, puheenjohtajana vihreiden Marjokaisa Piironen, esitti pähkinälehtoa suojeltavaksi. Nyt lehtoon suunnitellaan luontopolkua, jonka avajaiset vietetään Suomen luonnon päivänä 26.8.

Porkkalan kansallispuiston edistäminen

Porkkalan kansallispuiston edistäminen oli näkyvimpiä hankkeita vuonna 2015 ja työ jatkuu edelleen. Edistimme kansallispuistoa lehtikirjoituksin ja mm. järjestämällä retken alueelle, teimme puolueiden välistä yhteistyötä ja osallistuimme Porkkala kansallispuistoksi -kampanjaan. Tällä hetkellä Porkkalaan on tulossa uusia suojelualueita sekä virkistyskäyttöä parantavia rakenteita. Viestintä Metsähallituksen suuntaan auttaa etsimään parhaan, alueen luontoa ja asukkaita kunnioittavan kansallispuistoratkaisun.

Retkeläisiä Porkkalanniemellä. Kuva: Markus Drake

2. Junaliikenne

Kirkkonummen Vihreät otti kantaa VR:n junaliikenteen heikennyksiin ja järjesti myös keskustelutilaisuuden asukkaille aiheesta. Yhteistyötä tehtiin etenkin kansanedustajien kanssa. Joukkoliikenteestä lisää täällä.

3. Lapset ja nuoret

Kirkkonummen Vihreät on edistänyt lasten ja nuorten asioita etenkin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin puitteissa. Kirkkonummi on päättänyt hakea Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Toimintamallissa edistetään lasten oikeuksien toteutumista kokonaisvaltaisesti. Sen avulla pääsemme lähestymään hyvin monenlaisia palveluita ja hankkeita lasten edun näkökulmasta. Toimintamalli on tärkeä työkalu etenkin kun palveluihin tehdään muutoksia. Lisäksi olemme puolustaneet mm. lastensuojelun resursseja, riittäviä oppimateriaaleja ja perheneuvolatoiminnan laajentamista sekä rakennuskannan, kuten koulujen ja päiväkotien, kuntotuktkimuksia ja korjauksia.

4. Maahanmuuttajat Kirkkonummella

Kirkkonummi päätti kantaa vastuunsa turvapaikanhakiojista ja sijoittaa kuntaan turvapaikan saaneita maahanmuuttajia ELY-keskuksen ehdotuksen mukaan. Alunperin kunnanhallituksen kielteinen päätös muuttui valtuustossa Emmi Wehka-ahon esityksestä selvin luvuin. Talousarvion yhteydessä saimme neuvoteltua myös maahanmuuttajien kotouttamisrahan, jolla edistetään mm. asunnonhankintaa ja integroitumista yhteiskuntaan.

Minna Hakapää kirjoitti Evitskogin vastaanottokeskuksesta 2015.

Valtuustokysymykset kunnanhallitukselle

Vuosina 2015-2016 Vihreät tekivät kaksi valtuustokysymystä, toisen sivistystoimen kustannuksista ja toisen Kirkkonummen luonnonsuojelun tilasta ja kunnan lakisääteisistä tehtävistä.

Sivistystoimen kustannukset

Kirkkonummen laatima selvitys sivistystoimen kustannuksista osoitti 2015 valmistuneen selvityksen mukaan merkittävästi suurempia kustannuksia asukaslukuun nähden kuin verrokkikunnissa. Asian selvittämiseksi Antti Kilappa jätti ensimmäisenä allekirjoittajana valtuustokysymyksen kunnanhallitukselle sivistystoimen kustannuksista.

Vastauksen perusteella kustannuksia selittää se, että sivistystoimen kustannuksista valtaosa syntyy varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta ja Kirkkonummella on asukasta kohden suhteessa enemmän lapsia kuin verrokkikunnissa.

Luonnonsuojelun tila ja kunnan lakisääteiset tehtävät

Emmi Wehka-aho esitti ensimmäisenä allekirjoittajana valtuustokysymyksen siitä, miten kunnan lakisääteiset luonnonsuojelua koskevat velvoitteet toteutuvat Kirkkonummella ja mitkä resurssit kunta on osoittanut luonnonsuojelua koskeviin tehtäviin. Kysymyksen taustana on kunnan vauhdikas maankäytön suunnittelu ja huoli siitä, miten ympäristöasiat huomioidaan kaavoituksessa ja hankkeissa ottaen huomioon etenkin kunnan ympäristönsuojelun lisääntyneet lakisääteiset tehtävät.

Valtuustoaloitteet vuosina 2015-2016

Vihreiden valtuutettujen valmistelemat aloitteet joko ryhmänä tai yhdessä muiden valtuutettujen kanssa. Lisäksi Vihreät ovat olleet allekirjoittamassa lukuisia muita aloitteita. Vihreiden aloitteita vuosien varrelta on koottu tänne.

Emmi Wehka-ahon valtuustoaloite kunnan ostotietojen julkaisemiseksi vuodelta 2014 eteni käytäntöön ja kunnan ostolaskutiedot ovat nyt nähtävillä kunnan sivuilla.

Talousarviokäsittelyt vuosille 2016 ja 2017

Talousarviot ovat pitkällisten neuvottelujen tuloksia ja painotamme niissä Vihreille tärkeitä teemoja nostaen tiettyjä konkreettisia tavoitteita.

Vuoden 2017 talousarvion käsittelyssä tärkeitä teemoja oli mm. pääkirjasto, rakennuskannan korjaamiseen panostaminen, perheneuvoloiden palveluiden laajentaminen ja kunnan johtamisjärjestelmän kehittäminen. Vihreiden ehdotuksesta luontoarvot ja laadukkaat luontoselvitykset tulivat osaksi Kirkkonummen maankäytön tavoitteita! Lisää tavoitteita Vihreiden talousarviopuheenvuorossa.

Vuoden 2016 talousarviokäsittelyssä tärkeitä teemoja olivat joukkoliikenteen ja perusturvan määrärahojen turvaaminen, maahanmuuttajien kotouttamiseen varattu määräraha, kunnan henkilöstön hyvinvointi, uusiin energiamuotohin panostaminen, opetuksen ja varhaiskasvatuksen resurssit ja etenkin oppimateriaalit. Onnistuimme myös estämään joitain lastensuojelun heikennyksiä, mm. yhden lastensuojelun vakanssin. Vihreiden talousarviopuheenvuoro.

Lautakuntien toimintaa

Palvelutuotannon lautakunnassa on edistetty etenkin kiinteistöjen korjausvelkaan liittyvää päätöksentekoa, saneeraustoimintaa, tietoisuutta korjausvelan vaikutuksesta ja erityisesti on korostettu riittävien määrärahojen myöntämistä kiinteistöille, joissa on todettu kosteusvaurioita. Samassa yhteydessä lautakunta on jatkuvasti kehittänyt ja lisännyt kuntokartoituksia ja kuntotutkimuksia. Palvelutuotannon lautakunnan puheenjohtajan vihreiden Jens Gellinin mukaan riittävien määrärahojen lisääminen kuntotutkimuksiin ja korjauksiin on ensiarvoisen tärkeää olemassaolevien rakennusten kunnon kannalta, samoin viestinnän avoimuus.

Katso myös

Kannanottoja ja blogikirjoituksia

Tiedotteita

Vuoden 2013 ja 2014 saavutuksia