Valprogram 2017

Framtidens kommuncentra i Kyrkslätt är tättbebyggda lockande träffpunkter. I Kyrkslätt är det bra att bo och arbeta samt idka företagsverksamhet. Kulturen, konsten och fritidsaktiviteterna finns nära. Förmånlig kollektivtrafik fungerar och trygga lättrafikleder i hela kommunen lockar både fotgängare och cyklister.

Våra tätorter är tillgängliga och trygga och där finns samhörighet. Vardagens service finns nära. För alla åldersgrupper och för invånare i olika livssituationer finns både ägo- och hyresbostäder. Med nya boendeformer experimenteras det fördomsfritt. Centralskogen mellan centrum och Masaby görs till ett lockande och mångsidigt friluftsområde dock med respekt för naturen.

Framtidens Kyrkslätt skapas i samarbete med invånarna. Förvaltningen är öppen och invånarnas röst hörs samt respekteras. Beslutsfattandet bygger på interaktion där digitaliseringen öppnar nya möjligheter. Ungdomsfullmäktiges, åldrings- och handikappsrådens roll i beslutsfattandet förstärks samt för närdemokratin öppnas nya former.

Kyrkslätt är en kommun med många röster, två språk och olika nya kulturer ger oss styrka. Vi söker nya modiga lösningar och sätter i gång fördomsfria experiment och står som föregångare.

Hälsosamma och fungerande utrymmen i daghem, skolor och övriga fastigheter utgör grunden för bra service. Alla har rätt till hälsosam omgivning och ren inomhusluft.

Verksamhets betingelserna för småbarnspedagogiken och undervisningen förbättras. Barnens och ungdomens jämlikhet och deltagande förstärks enlig principerna för projektet Barnvänlig kommun. Den goda kvaliteten på servicen bygger på yrkeskunnig personal och tillräckliga resurser.

Åldringar har rätt till en värdig ålderdom. Rehabilitering och utvecklande av stödboende i hemliknande miljö är grundpelare inom kommunens åldringsvård.

I enlighet med SOTE-reformen blir främjande av välmående och hälsa inom den egna kommunen allt viktigare.

Satsningar inom kulturen och motionen skapar välmående. Allt flera barn, ungdomar och vuxna erbjuds mångsidig fritidsverksamhet i samarbete med föreningar och företag. Biblioteket är invånarnas vardagsrum och det erbjuder material och utrymme för alla. I samarbete med invånarna utvecklas leder för lätt trafik, näridrottsplatser och lekparker.

Naturen och den trivsamma landsbygdsmiljön är Kyrkslätts viktigaste dragplåster. Vi vill ha mera friluftsområden, närnatur och nationalpark i Porkala. Alla invånare skall ha rätt att njuta av stränderna.

Vi värdesätter det lokala jordbruket och närproducerad mat. Naturturismen erbjuder goda möjligheter för ny företagsamhet. Inom ramen för offentliga anskaffningar gynnas de lokala producenterna. För kommunen utarbetas klimatprogram bl.a. för att befrämja lokal energi- och matproduktion.

De Gröna i Kyrkslätt