Kivin pelisäännöt tiivistettynä

Kirkkonummen Vihreilläon yhdistyksen sääntöjen lisäksi yleiset toimintaohjeet erilaisten tilanteiden varalle, pelisäännöt. Pelisäännöissäon tietoja ja ohjeita siitä, miten esimerkiksi vaaleihin liittyvät käytännön asiat hoidetaan, tai miten viestintätoimii sujuvasti.

1 Kirkkonummen Vihreät

Kirkkonummen Vihreät r.y, Kivi on Vihreän puolueen kunnallisjärjestö. Yhdistykselle valitaan hallitus vuosittain. Hallituksen jäsenyys on hyvätapa tutustua Vihreiden toimintaan ja hallitukseen valitaan mielellään myös yhdistyksen uusia jäseniä. Yhdistyksen hallituksen kokoukset ovat avoimia koko jäsenistölle ja niistäilmoitetaan sähköpostilistalla ja kotisivuilla. Tervetuloa mukaan!

2 Piiriyhdistys Uudenmaan Vihreät

Kirkkonummen Vihreät kuuluvat Uudenmaan piiriiyhdistykseen joka vastaa Vihreän liiton vaalijärjestelyistä. Uuudenmaan Vihreät tukee jäsenjärjestöjen toimintaa järjestämälläkoulutusta ja tapahtumia sekäneuvomalla yhdistyksen toimintaan liittyvissäasioissa.

3 Toiminta Vihreissä

Jos toiminta Vihreässäpuolueessa laajemmin kiinnostaa, kannattaa liittyäKivin lisäksi myös valtakunnallisiin Vihreiden jäsenjärjestöihin.

Puolueella on lisäksi useita toimielimiä, joihin kannattaa ehdottaa itseään tai kaveria edustajaksi tai ehdokkaaksi. Kivin Uudenmaan piirin piirikokousedustajat valitsee yhdistyksen hallitus. Puoluekokousedustajat ja ehdokkaat puolueen puheenjohtajistoon, puoluehallitukseen ja puoluevaltuustoon asettaa yhdistyksen jäsenkokous.

Puolueen työryhmiin voi laittaa hakemuksen oma-aloitteisesti, avoimista paikoista ilmoitetaan sähköpostilistalla.

4 Vaalien järjestäminen

Jos et ole itse ehdolla vaaleissa tule Vihreiden vaalitoimitsijaksi! Vaalitoimitsijat valitsee yhdistyksen hallitus.

Eduskuntavaaleihin Kirkkonummen Vihreiden ehdokkaan Uudenmaan ehdokasasettelua varten valitsee jäsenkokous.

Kuntavaalit ja niiden järjestäminen on kunnallisjärjestön päätehtäväja siihen varaudutaan pitkin vaalikautta. Ehdokaat on vaalien tärkein voimavara, tule siis Vihreiden kuntavaaliehdokkaaksi! Kuntavaaliehdokkaaksi voi hakeutua ottamalla yhteyttäesimerkiksi Kivin puheenjohtajaan tai luottamushenkilöihin. Ehdokkaat kuntavaaleihin valitsee jäsenkokous ja uusille ehdokkaille järjestetään tapaaminen. Halutessaan voi osallistua puolueen järjestämiin koulutuksiin. Sitoutumattomilla ehdokkailla on samat edut ja velvollisuudet kuin muillakin ehdokkailla.

Kuntavaaliohjelmassa luodaan poliittisia linjauksia tulevalle vaalikaudelle. Vaaliohjelman valmistelevat kuntavaaliehdokkaat ja jäsenistö yhdessäKivin asettaman kuntavaalityöryhmän kanssa. Vaaliohjelma hyväksytään jäsenkokouksessa.

5 Luottamushenkilövalinnat

Kunnanvaltuutetut ja varavaltuutetut valitaan suoraan vaaleilla.

Muista luottamuspaikoista käydään puolueiden kesken neuvottelut. Kivin neuvottelija valitaan ennen vaaleja. Lisäksi valitaan paikkajakotyöryhmä, jossa on valittuja valtuutettuja ja edustus yhdistyksen hallituksesta. Paikkajakotyöryhmätoimii neuvottelijan tukena ja valmistelee luottamuspaikkajaon. Työryhmäpyytääheti vaalien jälkeen ehdokkaita kertomaan kiinnostuksensa luottamuspaikoista.

Luottamuspaikkojen valintakriteerejä ovat: äänimäärä, yhdistyksen jäsenyys, poliittinen kokemus, aktiivisuus, kokemus vihreissäjärjestötehtävissä, omat toiveet, perehtyneisyys, motivaatio tehtävän hoitamiseen, yhteistyökyky ja sisäisen viestinnän hoitaminen aiemmissa luottamustehtävässä. Lisäksi vaikuttavat tasa-arvolainsäädäntö ja alueellinen tasapuolisuus. Sama henkilö voidaan valita pääsääntöisesti yhteen kunnan painavaan paikkaan ja puheenjohtajistoon valittavilla on hyväolla poliittista kokemusta.

Paikkajakotyöryhmätekee ehdotuksen luottamuspaikkojen jaosta jäsenkokoukselle. Jäsenkokous tekee esityksen paikkajaosta valtuustoryhmälle, joka voi tehdäpaikkajakoon muutoksia vain erityisen painavin perustein (esim. sukupuolijakauma).

6 Rotaatio luottamuspaikoissa

Kivin luottamuspaikkojen rotaatio otetaan käyttöön nollasta kunnalisvaaleissa 2017. Rotaation pääperiaatteena on, ettäsamassa luottamuspaikassa voi olla yhtäjaksoisesti 2 täyttäneljän vuoden kautta kerrallaan ja tämän jälkeen painavin perustein lisäkausia. Painaviksi perusteiksi katsotaan esimerkiksi paikka toimielimen puheenjohtajistossa ja vaalimenestys. Lisäksi jos tehtävään ei ole muita halukkaita, voidaan kausia jatkaa.

7 Luottamushenkilöiden toiminta

Valtuustoryhmä perustetaan heti vaalien jälkeen ja ryhmälle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmälinjaa toiminnallaan Vihreiden politiikkaa Kirkkonummella ja toteuttaa vaaliohjelmaa.

Valtuustoryhmän kokoukset on pääsääntöisesti avoimia Kivin jäsenille. Kokouksiin kannattaa osallistua esimerkiksi kun jokin itselle tärkeäasia on tulossa valtuuston käsittelyyn. Kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus Vihreiden kunnanhallituksen jäsenilläja varajäsenilläja yhdistyksen puheenjohtajalla.

Kivin hallitus ja valtuustoryhmätekevät tiivistäyhteistyötäja sopivat ulkoisen ja sisäisen viestinnän hoitamisesta.

Kunnanhallitusryhmä
Kunnanhallituksen jäsenten tueksi voidaan muodostaa kunnanhallitusryhmä, johon kuuluvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekävaltuustoryhmän puheenjohtajat. Yhdistyksen puheenjohtajalla on ryhmässäläsnäolo-oikeus. Ryhmäkokoontuu ennen jokaista kunnanhallituksen kokousta. Kunnanhallitusryhmälle valitaan puheenjohtaja joka hoitaa kokouskutsut ja huolehtii viestinnästä.

Päätöksentekoprosessi
Kunnan päätöksenteko noudattaa usein ketjua:

LAUTAKUNTA – KUNNANHALLITUS – KUNNANVALTUUSTO

Päätettäväasia käsitellään siis ensin lautakunnassa, josta se etenee kunnanhallitukseen ja edelleen kunnanvaltuustoon. Jotta Vihreille tärkeitäasioita saadaan läpi, niitätäytyy siis edistääpäätöksenteon joka vaiheessa. Keskustelemalla luodaan yhteiset kannat ja strategiat asian edistämiseksi. Vihreilläei ole ryhmäkuria, joten asioista voi olla myös eri mieltä.

8 Viestintä

Päätöksentekoon liittyvääkeskustelua käydään suljetussa facebook-ryhmässätai esimeriksi luottamushenkilöille perustetulla sähköpostilistalla. Keskusteluun voivat osallistua kaikki luottamushenkilöt ja Kivin hallituksen jäsenet sekämuut aktiivit.

Kivin sähköpostilista kirkkonummi@vihreat.fi on tärkein viestintäkanava jäsenistölle. Sähköpostilistalle lähetetään kutsut kokouksiin ja tapahtumiin sekäraportoidaan valtuuston kokouksista ja tarpeen mukaan myös muista kokouksista ennen ja jälkeen kokouksen. Näin jäsenistölläon mahdollisuus ottaa kantaa käsiteltäviin asioihin. Myös fb-sivulla kannattaa käydäseuraamassa ajankohtaisia asioita!
Äänestäjille ja kirkkonummelaisille viestitään Kivin nettisivujen, blogin, fb-sivun ja muiden sosiaalisten medioiden kautta. Kivin hallitus vastaa näiden medioiden sisällöstä.

9 Jäsenistön vaikuttamisen keinoja

Yhdistys ja valtuustoryhmäjärjestävät lisäksi kokouksia, keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia eri teemoihin liittyen, joihin toivotaan runsasta osallistumista! Yksi vaikuttamisen paikka on esimerkiksi talousarviopalaveri, joka järjestetään syksylläennen talousarvioneuvotteluiden käynnistämistä.

Kaikkien Vihreiden politiikasta kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessäluottamushenkilöihin tai yhdistyksen hallituksen jäseniin ja kertoa toiveistaan. Uudet ideat ja aloitteet ovat tervetulleita! Asioita voi lisäksi nostaa keskusteluun Kivin sähköpostilistalla tai facebook-sivulla. Tavoitteena on, ettäluottamushenkilöt kertovat aktiivisesti tulevista päätöksistä, jotta jäsenilläon mahdollisuus osallistua ja ottaa kantaa oikea-aikaisesti.

10 Ongelmatilanteiden hoito

Mikäli jäsenten välille syntyy hankalia riitoja, pyritään niitäensisijaisesti sovittelemaan. Riidan osapuolet voivat pyytääsovittelua pyydetään yhdistyksen hallitukselta joka voi kutsua osapuolet tapaamiseen. Mukaan pyydetään tarpeeksi ulkopuolinen taho, jonka riidan osapuolet hyväksyvät.

Kriisitilanteissa hallitus kokoontuu mahdollisimman pian ja valitsee tiedotuksesta vastaavan henkilön sekälaatii viestintäävarten tiedotteen.